خط مشی

شرکت آترین طرح آزما براساس استانداردهای ملی و بین المللی و مطابق روش های اجرایی ، دستورالعمل ها و سایر منابع و مراجع معتبر علمی وظیفه ارایه خدمات در زمینه های بازرسی و سایر خدمات وابسته به صورت حرفه اي با کيفيت بالا و قابل قبول در سطح جهان به مشتريان را برعهده دارد. مدیریت شرکت جهت اعتماد بخشی به مشتریان خود و همچنین سازمان های ناظر قانونی نسبت به استقرار سيستم مديريت کيفيت بر اساس ISO/IEC 17020:2012 همت گذاشته و خود رامتعهد به حفظ و ارتقاء کیفیت خدماتی می داند که شرکت در زمینه های ذیل ارایه می نماید .

اين شرکت برای انجام بازرسی از کارکنان دارای تحصیلات کافی مرتبط و همچنین دارای تجربه و آموزش لازم استفاده و در این راستا موارد زیر را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است .

این مديريت خود را ملزم و متعهد مي داند که منابع و امکانات لازم را براي تحقق اهداف ، برآوردن الزامات اين استاندارد و همچنين بهبود فعاليت هاي شرکت با استفاده از بازخوردهاي دريافتي از نتايج اجراي فرآيندها و روشها و برنامه هايي كه براي نيل به اهداف شرکت تدوين شده اند و همچنين تجزيه و تحليل آنها بطور مستمر در جهت بهبود، توسعه و ارتقا سيستم مديريت كيفيت و همچنين عملكرد كيفي شرکت فراهم و با بازنگري مداوم اين اهداف از استمرار شرايط مناسب آنها اطمينان حاصل نمايد. از آنجا كه تحقق اين امر منوط به مشاركت، مسئوليت پذيري و باور كليه همكاران مي باشد لذا مديريت شرکت با ابلاغ اين خط مشي به كليه پرسنل و ارائه آموزش لازم از درك آن توسط ايشان اطمينان حاصل نموده و با انتخاب نماينده مديريت بطور مستمر بر ايجاد، اجرا،حفظ و بهبود فرآيندها، روش ها و برنامه هاي كيفي تدوين شده نظارت خواهد داشت و منابع و زيرساخت هاي لازم را فراهم خواهد نمود.