بیانیه مدیریت

شرکت آترین طرح آزما با پديد آوردن و اجراي سيستم مديريت کيفيت ، بر مبناي استاندارد ISO/IEC 17020:2012 و اصول حرفه اي فعاليت هاي بازرسي ، سيستم مديريت کيفيت خود را مستند مي کند. اين سيستم، همه فرآيندها و مسئوليت هايي را که در ارتباط با فعاليت هاي شرکت آترین طرح آزما موضوعيت دارد، تشريح مي نمايد. اين سيستم تاييد خواهد کرد که همه فرآيند هاي کاري ، برنامه ريزي شده و تحت کنترل هستند. سيستم مديريت کيفيت و مستندات آن، براساس تغييرات مرتبط با وضعيت فني، قوانين، وضعيت عملکرد، انتظارات و رضايت مشتري، آموزش ها و انگيزش هاي کارکنان و همچنين سياست هاي کلان درزمينه افزايش سهم بازار ، هر ساله بازنگري و در صورت نياز تجديد نظر خواهند شد. مدير عامل شرکت آترین طرح آزما به صراحت اعلام مي دارد که اين شرکت ، مديران ارشد اجرائي و کارکنان آنها، از هرگونه فشارهاي داخلي و يا خارجي که تاثير منفي بر کيفيت نتايج بازرسي مي گذارد ، رها مي باشند. در ضمن پاداش افراد دست اندرکار در فعاليت هاي بازرسي مستقيما" پرداخت و پاداش افراد ، به هيچ وجه به نتايج بازرسي پرسنل شرکت آترین طرح آزما بستگي نخواهد داشت. شرکت آترین طرح آزما، همه فعاليت هاي خود را با تاکيد بر حفظ اسرار ، بدون تبعيض و به صورت کامل و بر طبق اصول حرفه اي انجام مي دهند. حفاظت از اموال و اطلاعات مشتريان، خصوصا توجه به حقوق معنوي و مالکيت معنوي، از قوانين اوليه اين شرکت مي باشد. اختيارات لازم در اين زمينه ، به مدير ارشد اجرائي هر بخش تفويض شده است. مدير عامل ، مدير فني ، مدير تضمين کيفيت ، خود را متعهد مي دانند که سيستم مديريت کيفيت را پيگيري کرده و الزامات استاندارد ISO/IEC 17020:2012 را در شرکت آترین طرح آزما برآورده و از آن تبعيت کنند. شرکت آترین طرح آزما قوانين ملي و قوانين ديگر کشور هايي را که در دوره هاي زماني تعريف شده پايش و از آنها تبعيت مي نمايد. مديريت شرکت خود را متعهد مي داند، منابع لازم مالي و انساني را براي استقرار اين استاندارد فراهم نمايد. پيروي از سيستم مديريت کيفيت براي همه کارکنان، حتي مدير ارشد اجرائي الزامي است. واحد بازرسي شرکت آترین طرح آزما که به طور کاملا مستقل خدمات بازرسي شخص ثالث را ارائه مي دهد، به همين دليل اين سازمان و همچنين کارکنان آن در فعاليتهاي مرتبط با طراحي, توليد, تأمين, نصب, خريد و فروش اقلامي كه توسط آنها بازرسي مي شود و يا کالاهاي مشابه دخالت نداشته و نيز نماينده مجاز هيچ يك از طرف ها دربازرسي ها نمي باشند. كليه طرفهاي ذينفع بايد به خدمات شرکت آترین طرح آزما دسترسي داشته و خدمات بدون تبعيض و شرايط خاص به همه متقاضيان ارائه مي شود و در چگونگي تقسيم کار به بازرسان هيچگونه تبعيضي بين مشتريان در اجراي سياست گذاري وجود ندارد. علاوه بر آن پرسنل شرکت آترین طرح آزما اعم از مديران و پرسنل بازرسي ، واحد نرم افزار ، واحد مالي و اداري و کليه پرسنل ، در معاملات تجاري و يا مالک آنچه که مورد بازرسي قرار مي گيرد ، درگير نمي باشند. جهت اطمينان از صحت عملکرد و رعايت دقت هاي مورد نظر ، سيستم پرداخت دستمزد بازرسان بگونه اي طراحي شده است که بخوبي تامين کننده نيازهاي مالي آنان مي باشد، لذا اين امر سبب شده است که نه تنها با دقت به دستورالعمل ها توجه مي کنند بلکه در حفظ موقعيت شغلي خود نيز کوشا هستند. تقسيم کار خاص ، امکان ارتباط بازرس را با مشتري محدود و از ايجاد دوستي ، رفاقت و تبعيض جلويگري مي گردد.