چشم انداز

شركت بازرسی آترین طرح آزما با مأموریت تأمین نياز فنی در بازارهاي داخل و خارج از كشور درزمینه انواع بازرسی‌های فنی و با بهره‌گیری از سرمایه‌های انساني خلاق و مسئولیت‌پذیر و سازماني يادگيرنده، انگيزشی، چابك و مشتری‌گرا اقدام به رعایت کامل و دقیق دستورالعمل‌های ابلاغي سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سایر ارگان‌ها و ادارات در خصوص فعالیت‌های بازرسی و تهیه گزارش‌ها درزمینه انطباق مشخصات فني محصول مورد بازرسي با ضوابط استانداردهاي ملي مورد تائيد سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی کرده و گواهینامه‌های مربوطه را صادر نماید.